(1) นางสาวกาญจนภรณ์ นาเมืองรักษ์  หน้าที่เย็บหมอน

(2)นางสาววนิดา ไชยทองพันธ์             หน้าที่เย็บหมอน ขีดผ้า

(3)นางสาวแสงระวี  ยาเขียว                  หน้าที่เย็บหมอน

(4)นางสาวปัญญาพร ลักษณะศรี         หน้าที่เย็บหมอน  ขีดผ้า  เนาหมอน

(5)ด.ญรติมา  ครูรินทร์                           หน้าที่ เย็บหมอน