(1)นางสำรวย ธิมะสาร   หน้าที่ประกอบหมอน

   (2)นางวรรณภา วงศ์ชาลี  หน้าที่เย็บหมอน

   (3) นางจันที  พันธ์สาย     หน้าที่เย็บหมอน ขีดหมอน

   (4)นางบุญมี  สีทา            หน้าที่เย็บหมอน

   (5)นางพิสมัย ปานเดชา   หน้าที่เย็บหมอน