วัตถุประสงค์ของโครงงาน  (1) เพื่อพัฒนา weblog เรื่องการเย็บหมอนให้กว้างขวางออกไปมากขึ้น

(2) เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญกับการเย็บปักถักร้อย

(3)  ฝึกอาชีพ เพื่อฝึกความอดทน ความประณีต สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

(4) เพื่อเยาวชนหันมาเย็บหมอนมากยิ่งขึ้น

(5) เพื่อความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน

(6)  เพื่อสร้างความมีนำใจ

(7) สร้างความอดดนในการทำงาน

 

Advertisements