ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(1) เยาวชนวัยรุ่นให้ความสำคัญกับการเย็บหมอนมากยิ่งขึ้น

(2) สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้

(3) ใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(4) ได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานในการเย็บหมอน

(5) ได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ