A topnotch WordPress.com site

แหล่งอ้างอิง

แหล่งขอมูลนี้นำมาจาก  ผู้รู้จากคนในชุมชนบ้านกุดจิกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนางจันที พันธ์สาย

Advertisements

อุปกรณ์ในการเย็บหมอน

(1) ผ้าต่วน

(2) เข็ม

(3) กรรไกร

(4) ด้ายสีต่างๆ

(5) เครื่องจักร

(6) ไม้ขีดไฟ

รายชื่อเด็กที่เย็บหมอนในชุมชนบ้านกุดจิกช่วงปิดภาคเรียน

(1) นางสาวกาญจนภรณ์ นาเมืองรักษ์  หน้าที่เย็บหมอน

(2)นางสาววนิดา ไชยทองพันธ์             หน้าที่เย็บหมอน ขีดผ้า

(3)นางสาวแสงระวี  ยาเขียว                  หน้าที่เย็บหมอน

(4)นางสาวปัญญาพร ลักษณะศรี         หน้าที่เย็บหมอน  ขีดผ้า  เนาหมอน

(5)ด.ญรติมา  ครูรินทร์                           หน้าที่ เย็บหมอน

รายชื่อผู้ใหญ่ที่เย็บหมอนในชุมชนบ้านกุดจิก

    (1)นางสำรวย ธิมะสาร   หน้าที่ประกอบหมอน

   (2)นางวรรณภา วงศ์ชาลี  หน้าที่เย็บหมอน

   (3) นางจันที  พันธ์สาย     หน้าที่เย็บหมอน ขีดหมอน

   (4)นางบุญมี  สีทา            หน้าที่เย็บหมอน

   (5)นางพิสมัย ปานเดชา   หน้าที่เย็บหมอน

ค่าใช้จ่ายในการเย็บหมอน

ค่าใช้จ่ายในการเย็บหมอน 

(1) ค่าผ้าต่วนเมตรละ35บาท 35เมตร หนึ่งร้อย

(2) ค่าขีดลายละ10-15 หรือขีดเองก็ได้

(3) จ้างประกอบลูกละ 35บาท

(4) ถ้าจ้างเย็บลูกละ 30-35 บาทแล้วแต่ลาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(1) เยาวชนวัยรุ่นให้ความสำคัญกับการเย็บหมอนมากยิ่งขึ้น

(2) สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้

(3) ใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(4) ได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานในการเย็บหมอน

(5) ได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

วัตถุประสงค์ของโครงงาน  (1) เพื่อพัฒนา weblog เรื่องการเย็บหมอนให้กว้างขวางออกไปมากขึ้น

(2) เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญกับการเย็บปักถักร้อย

(3)  ฝึกอาชีพ เพื่อฝึกความอดทน ความประณีต สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

(4) เพื่อเยาวชนหันมาเย็บหมอนมากยิ่งขึ้น

(5) เพื่อความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน

(6)  เพื่อสร้างความมีนำใจ

(7) สร้างความอดดนในการทำงาน